E-mail, SuliXerver, eKréta

Határtalanul

ÜdvözletNévnap

Humán munkaközösség
Munkaközösség-vezetõ:

Richnovskyné Mosonyi Katalin
(magyar-média)

Tagok:

Baksáné Paksi Gabriella (ének)
Bukitsné Sajben Mónika (rajz)
Horváth Józsefné (rajz)
Jeneyné Ihász Ilona (magyar)
Kiss Gáborné (magyar)
Dr. Konczosné Schaffer Ildikó (magyar-történelem)
Németh Péter (történelem)
Pápayné Bacskó Bernadett (magyar)
Petõfalvi Katalin (ének)

Magyar nyelv és irodalom
A tantárgy legfontosabb célja az anyanyelvi kompetencia fejlesztése.

Anyanyelvi kompetencia:

  • olvasástechnika
  • nyelvi-nyelvtani ismeretek
  • értõ olvasás
  • szóbeli kommunikáció
  • írásbeli kommunikáció
  • írás-helyesírás

Az anyanyelvi és az irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot.
Az irodalom a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze, vagyis az anyanyelvi, a kulturális és a szociális kompetencia párhuzamos fejlesztését teszi lehetõvé.
Az irodalmi nevelés feladata az olvasási kedv felkeltése, megszerettetése.
Az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek közvetítésében.
Az anyanyelvi nevelés alapvetõ feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy a tanulók életkoruknak és a konkrét pedagógiai célnak megfelelõ szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét, ideértve a hangzó és az írott szövegek mellett az audiovizuális közlés és az IST különféle jelenségeinek (pl. internet, CD-ROM, mobilkommunikáció) ismeretét, megértését és gyakorlati alkalmazását.
Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésével lehetõvé válik az önálló ismeretszerzés és tanulás, ezzel szoros összefüggésben az élethosszig tartó tanulás képességére irányuló igény kialakítása.
A nyelvi kompetencia döntõ eleme, hogy érzékeljük, megértsük és értelmezzük a kommunikációs helyzeteket.

A tanuló önállóan és másokkal együttmûködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különbözõ információhordozók üzeneteinek a megértésére és feldolgozására.

A tanuló képes legyen a legkülönbözõbb céllal, környezetben és módon létrejött szövegek megértésére, elemzésére.
Felismerje a másodlagos, átvitt, képi kifejezésmódból adódó jelentéseket.
Képes legyen a nem verbális kifejezõeszközök értelmezésére és használatára.
A biztos anyanyelvhasználat és - ismeret megkönnyíti az idegen nyelvek tanulását.
Az irodalmi mûvek segítenek az esztétikai - érzelmi nevelésben, valamint nemzeti identitástudatunk erõsítésében, megismertetnek a magyar és az európai (egyetemes) kultúra érintkezési pontjaival.

Az 5-6. évfolyamon heti négy órában, a 7-8. évfolyamon heti három órában végezzük a tantárgyi fejlesztéseket.
A nem szakrendszerû oktatás bevezetése lehetõvé tette, hogy jelenleg az 5., a 2009/2010-es tanévtõl a 6. évfolyamon is heti plusz két órában foglalkozzunk az alapképességek fejlesztésével.
Kiemelt feladatunk az országos kompetencia-mérésre történõ felkészülés. az olvasástechnika és az értõ olvasás gyakorlása. Az anyanyelv biztos tudása a hatékony tanulás alapfeltétele, ezért ezeken az órákon a különbözõ tanulási technikákkal is megismerkednek a tanulók. Törekszünk a tantárgyi integrációra is.
Erre lehetõségünk van a 8. évfolyamon is heti plusz egy órában.
A 8. évfolyamon célunk még az is, hogy a tanulókat felkészítsük a központi felvételi vizsgákra.

A tehetséges tanulóink minden évben több irodalmi és anyanyelvi versenyen indulnak, sokan szép eredményt érnek el. Õket, szüleiket és felkészítõ tanáraikat minden évben a tehetséges tanulók fogadásán látjuk vendégül.

Munkaközösségünk szervezi az iskolai ünnepélyeket. Arra törekszünk, hogy ezek örömteli-érzelemmel teli események legyenek. Az ünnepségekrõl készült fényképek a Fényképalbumban tekinthetõk meg.

Témakörök-tankönyvek

5. évfolyam

Magyar irodalom
  • Ritmusos játékok-játékos ritmusok és Mesék bûvöletében
  • Petõfi Sándor: János vitéz
  • Múltunk a mítoszokban
  • A Biblia világa
  • Az ember világa

Házi olvasmány
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

 

irodalom5

Magyar nyelv

  • Hang és betû
  • A szavak szerkezete
  • A helyesírási alapelvek
  • Hangalak és jelentés
nyelvtan5  

6. évfolyam

Magyar irodalom

  •  „És azóta hõsök párja! Híretek száll szájról szájra” – mondák és balladák
  • „Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem” - Arany János: Toldi
  • „Hol vagytok ti régi játszótársak?” – Fazekas Mihály: Lúdas Matyi és novellák

Házi olvasmány
Gárdonyi Géza: Egri csillagok

 

Magyar nyelv

  • Az ige
  • A névszó
  • Az igenevek és a határozószók
  • Egyéb szófajok
nyelvtan6

7. évfolyam

Magyar irodalom

  • Régi korok irodalma – Janus Pannonius, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály
  • Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály költészete
  • Petõfi Sándor és Arany János költészete
  • Magyar próza a XIX. században – Mikszáth Kálmán és Jókai Mór

Házi olvasmány
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyõje

 

irodalom7

Magyar nyelv

  • Az alany, az állítmány és a tárgy
  • A határozók
  • A jelzõk
nyelvtan7  

8. évfolyam

Magyar irodalom

  • Új mûvészeti törekvések a 19. és a 20. században – A Nyugat – Ady Endre
  • Nyugatosok: Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsõ, Karinthy Frigyes
  • Nyugatosok: József Attila
  • Nyugatosok: Radnóti Miklós
  • A 2. világháború az irodalomban
  • Film és dráma

Házi olvasmány
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

 

Magyar nyelv

  • Az alárendelt összetett mondatok
  • A mellérendelt és a többszörösen összetett mondatok
  • Az összetett szavak
nyelvtan8  

 

Történelem

Témakörök-tankönyvek

5. évfolyam

  • Élet az õskorban
  • Az ókori Kelet világa
  • Ószövetségi történetek
  • Az ókori görögök
  • Az ókori Róma
  • A kereszténység születése
  • A magyar történelem kezdetei
  • Honismeret

 

6. évfolyam

  • Képek a középkori Európa életébõl
  • Magyarország az Árpádok idején
  • A virágzó középkor Magyarországon
  • Az újkor kezdetén
  • Magyarország az újkor kezdetén
  • Honismeret

 

 

7. évfolyam

  • A polgári átalakulás kora
  • Európában és az Európán kívüli világban
  • Magyarország a Habsburg birodalomban
  • Magyarország a reformkorban
  • A magyar forradalom és szabadságharc
  • Nemzeti államok és birodalmak kora
  • Megtorlás, kiegyezés, boldog békeidõk
  • Európa nagyhatalmai és Magyarország az imperializmus korában
  • Az elsõ világháború és az orosz forradalom

 

8. évfolyam

  • Háborútól háborúig. Európa a két világháború között
  • Magyarország a két világháború között
  • A II. világháború. Magyarország a II. világháborúban
  • A globalizálódó világ
  • Magyarország története napjainkig

tortenelem8

A tantárgyat minden évfolyamon két órában tanítjuk. Nagy gondot fordítunk a topográfiai és a kronológiai ismeretekre. Munkánkat segíti a tankönyvek végén található kislexikon és a kronológiai táblázat.
E tanévben történelem házi versenyt hirdettünk 6. évfolyamon az érdeklõdõ tanulóknak, januárban pedig játékos vetélkedõt szervezünk. Téma: Az Árpádok kora. A tehetséges tanulóknak lehetõséget biztosítunk a városi versenyeken való részvételre.
Évfolyamonként négy témazárót írunk, de gyakoriak a szóbeli és az írásbeli feleletek is. A nyolcadikosok év végén kompetencia alapú társadalomismereti mérésben vesznek részt.
Szükséges felszerelés: tankönyv, füzet, Képes történelmi atlasz

 

Rajz

Felsõ tagozaton a rajz és vizuális nevelés céljai: az esztétikai érzék, igényesség alakítása a kreatív fantázia, térlátás, térérzékelés fejlesztése a különbözõ ábrázoló eszközök alkalmazása a kézügyesség fejlesztése.

Heti egy órában, sokféle eszközzel, a korosztálynak megfelelõ egyszerû témákat dolgozunk fel. A szülõ hozzájárulásának köszönhetõen az eszközöket az iskolában kapják a gyerekek:

  • festéket
  • temperát
  • színes ceruzát
  • satírozó ceruzát
  • zsírkrétát
  • rajztollat
  • színes papírt
  • ollót
  • papírvágó kést
  • különbözõ ragasztókat
  • rajzlapokat
rajz

Témáink

  • A térábrázolási hagyományok ismertetése, egyszerû ábrázolása
  • A betû, a szöveg, a szövegkép - felirat tervezése
  • Az ember arányai, ábrázolása, figurális kompozíciók alkalmazása
  • Természeti formák elemzése, egyszerû ábrázolása
  • A grafika alapelemei, grafikus rajzok, illusztrációk készítése
  • A festés alapja, színkeverés, ecsetkezelés, festés nagy méretben, plakát készítése
  • Térbeli formák, papírtárgyak, dísztárgyak tervezése, elkészítése
  • Egyéb technikák: gipszöntés, fólia-domborítás, karcolás …

A gyerekek munkáit rendszeresen bemutatjuk az aulában. Diákjaink különbözõ pályázatokon vehetnek részt, a tehetséges tanulókat szakkörökbe irányítjuk. Támogatjuk a szakirányú továbbtanulást.

Nem szakrendszerû oktatás 5-6. évfolyam

Mûvészeti területként legfontosabb feladatai: Tantárgyak közt az örömszerzõ szerep betöltése
A tanulás hatásfokát növelõ képességek fejlesztése, mint

  • észlelés
  • emlékezet
  • formaállandóság
  • alak – háttér differenciálás
  • finommotorika
  • precíziós fogás
  • ritmusérzék
  • szerialitás (soralkotás, sorrendiség)
  • téri orientáció (tájékozódás)
  • idõbeli tájékozódás
  • kreativitás
  • fantázia
  • kritikai érzék
  • kommunikáció
  • szókincs bõvítése
  • ízlésformálás, esztétikai érzék
  • konstruáló képesség
  • problémamegoldó képesség
  • kezdeményezõ képesség
  • érdeklõdési kör bõvítése

Ezekben az osztályokban még tárgyiasult szerepet kapnak ünnepeink (karácsony, húsvét, anyák napja). Az alkalmakhoz illõen közösen készítjük el maradandó alkotásainkat, melyeket ajándékként vihetnek haza tanítványaink (fenyõdíszek, mécsestartók, faliképek, vázák).

 

Ének

enek5 enek6 enek7 enek8

Felsõ tagozaton a gyerekek heti egy órában tanulják az ének-zenét, ez évi 37 órát jelent.
Az ének-zene tantárgy céljai:

  • zenei élmény nyújtása
  • a zenei képességek fejlesztése
  • értékközvetítés és értékõrzés
  • a zene, a mûvészet iránti igény felkeltése és befogadása

Ezek a folyamatok segítik a teljes emberré válást, a harmonikus személyiség kialakulását.
Kiemelt területek:

  • esztétikai-mûvészeti tudatosság és kifejezõképesség fejllesztése
  • emocionális érzékenység fejlesztése
  • fantázia fejlesztése
  • emlékezet fejlesztése
  • zenei alkotóképesség fejlesztése
  • zenei megismerõ-, befogadóképesség fejlesztése

Sok zeneileg muzikális, tehetséges tanuló jár iskolánkba, akik évrõl-évre sikeresen szerepelnek különbözõ ének-zenei rendezvényeken, versenyeken. Az énekkar folyamatosan fellép az iskolai ünnepségeken, a Tavaszi Fesztiválon, az Éneklõ Ifjúság kórusversenyen. Az idei évtõl újdonság a zenei Ki mit tud, melyet hagyományteremtõ szándékkal szeretnénk megrendezni.

 

Média

Témáink kéthetente
egy órában:

media media1
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.